25. 12. -4

Den, kdy západní svět slaví narození Ježíše Krista

Připomínky k této či dalším epizodám Slavných dnů prosím zasílejte na email slavne-dny@seznam.cz.

Další epizoda Slavných dnů, která se váže k 25. prosinci: Den, kdy vyvrcholilo vánoční příměří

Zajímavost: Stejně jako je historiky zpochybňován tradiční rok (nula) i místo (Betlém) Ježíšova narození, pochybnosti panují i o vánočním čase. Řada názorů se kloní k tomu, že Ježíš se ve skutečnosti narodil v jiném ročním období a do prosince bylo datum jeho narození uměle přeneseno později, aby se oslavy kryly s tradičními oslavami zimního slunovratu.

Náš moderní letopočet přesto vychází z data 25.12. – počítá se totiž od provedení Ježíšovy obřízky, která se dělala osmý den po narození (1.1. roku 1)

Pro úplnost uvádíme i text evangelia svatého Matouše týkající se Ježíšova početí (kterým se v reportáži nezabýváme):

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:

“Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.”

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‘Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel’, to jest přeloženo ‘Bůh s námi’.

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.”


Autor: Pavel Zuna
Střih: Jirka Novák
Dramaturg: Pavel Zuna
Produkce: Lucie Dřízhalová
Šéfproducent: Lukáš Záhoř

© 2017 Seznam.cz, a. s.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.