30. 03. 30

Den ukřižování Ježíše Krista

Jména dvanácti apoštolů: Šimon (Petr), Jakub – syn Zebedeův, Jan – syn Zebedeův, Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub – syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš Iškariotský. 

Všichni apoštolové zemřeli mučednickou smrtí – kromě Jana a Jidáše, který se po zradě, jíž se dopustil, oběsil.

Do videa se nevešel další osud Jana Křitele. Ten kvůli svým nekompromisním postojům rozlítil rodinu vládce Galileje Heroda Antipa (ostře kritizoval jeho sňatek s Herodiadou, jež byla jednak jeho neteří, a kromě toho i manželkou jeho bratra Filipa, kterého opustila). 

Herodiadina dcera z předchozího vztahu Salomé jednoho dne tančila před Herodem Antipou tak krásně, až jí slíbil, že si za svůj tanec může přát cokoliv a on to splní. Herodiada Salomé navedla, aby chtěla hlavu Jana Křtitele, což se sice Herodes Antipas zdráhal vyplnit, ale nakonec dostál svému slibu a nechal Jana Křtitele zavraždit. Téma je zachyceno na mnoha slavných obrazech starých mistrů. 


Autor: Pavel Zuna
Střih: Martin Šašek
Dramaturg: Pavel Zuna
Produkce: Tereza Sommerová

© 2018 Seznam.cz, a. s. 

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.